БългарскиEnglishGerman
ItalianTurkeyGreece
За насПродуктиНовиниПромоцииКонтактиКалкулатор
Проверете цената
Подобряване на условията на труд в „ПИРИНПЛАСТ” АД
16.09 / 11:00
Подобряване на условията на труд в „ПИРИНПЛАСТ” АД

На 20.06.2013 г. „ПИРИНПЛАСТ” АД сключи договор с Агенцията по заетостта за изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд в „ПИРИНПЛАСТ” АД” с номер ESF-2303-08-01007по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” по приоритетна ос 2 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.

ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.03-0184

Подобряване на условията на труд в ПИРИНПЛАСТ” АД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Основната цел на проекта е да се подобрят условията на труд в „ПИРИНПЛАСТ” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Постигането на тази цел ще се осъществи чрез постигането на следните специфични цели:

 • Да се усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието;
 • Да се намалят предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания;
 • Постигане на устойчивост и непрекъснато подобряване на дейностите по БЗР чрез прилагане на BS OHSAS 18001:2007.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

 1. Организация и управление на проекта.
 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
 3. Закупуване на лични предпазни средства.
 4. Закупуване на ДМА
 5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001.
 6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001.
 7. Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007
 8. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта.

Продължителността на проекта е 12 месеца (от 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г.).

Размерът на общата стойност на проекта е 174 498,40 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.


Можете да свалите статията в PDF вариант от тук: Проект "Подобряване на условиятя за труд в 'ПИРИНПЛАСТ' АД"

Начало /  / Подобряване на условията на труд в „ПИРИНПЛАСТ” АД
web design by PMD Studio